Vad är KAT-kittet

 

KAT-kittet består av en uppsättning KBT-verktyg som kan användas som kommunikationshjälpmedel i samtal kring tankar och känslor. KAT-verktygen erbjuder flera olika möjligheter att träna in nya sätt att känna och tänka.


KAT-kittet har tagits fram för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad insikt om samspelet mellan tankar, känslor och handlingar samt möjlighet att dela denna erfarenhet med andra. KAT-verktygen kan användas var och ett för sig eller tillsammans. Materialet ska tillämpas flexibelt utifrån varje persons individuella behov och svårigheter. 

KAT-kittet består av en hel uppsättning dynamiska kommunikationshjälpmedel som ger individen stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor samt utvecklar hans/hennes förmåga att kommunicera med andra. Att föräldrar och yrkesutövare får större kunskap om barnen de arbetar med är också ett mål för användningen av KAT-kittet.      

 

MÄTAREN

Mätaren påminner om en termometer och är indelad i intervall från 0 till 10. Vid varje intervall kan man sätta på ansikten,känsloord och andra visuella symboler. Med Mätaren kan vi på ett visuellt och konkret sätt bedöma intensiteten av känslor, tankar, upplevelser och intressen.Det görs genom att använda känsloord, kroppsförnimmelser, ansikten eller bilder tillsammans med Mätaren.

När vi blir medvetna om våra känslor, är det en hjälp att tydligt kunna beskriva hur de uppplevs. Genom att arbeta systematiskt och målinriktat med våra känslor, lär vi oss att känna dem bättre - hur de påverkar oss, hur vi reagerar i förhållande till dem, och hur känslor kan förändra sig eller växla mellan varandra.Denna medvetenhet är det första steget mot att behärska våra känslor.

KROPPEN

Kroppsfiguren är en illustrerad förenkling av den mänskliga kroppen. Den används till att understödja samtal om sambandet mellan våra tankar, känslor, kropp och beteende. Genom att konkret sätta ord och bilder på våra kroppsupplevelser - skriva, teckna eller illustrera på figuren med bilder eller symboler så kan vi utforska dessa sammanhang på nya sätt.

Vi kan visa på kroppen hur olika känslor påverkar oss fysiskt t ex hur oro kan kan ge magont, eller hur stress kan resultera i huvudvärk. När kroppens reaktioner tydliggörs, och vi blir medvetna om dem, blir det möjlighet för, att vi kan anpassa oss, använda vår självkontroll och regleringsförmåga och därmed förebygga eller begränsa olämpliga reaktioner. 

HJULET

Hjulet är en visualisering av den mångfald,som ofta kännetecknar den värld vi lever i. Med Hjulet kan vi dela in ett ämne i dess komponenter och därmed upptäcka de olika faktorer, som var för sig bidrar till vårt samlade intryck och upplevelse. Det betyder, att vi kan förhålla oss olika till såväl helheten som till dess enskilda delar och agera medvetet utifrån detta.
I praktiken kan vi arbeta med alla teman: Självbild, personliga karaktärsdrag, upplevelsen av andra, beteenden, händelser, etiska frågor m m. Vi använder våra egna ord, bilder, färger och symboler, och främjar personlig reflektion och ökad självinsikt. Vissa delar av Hjulet är välkända andra kanske är nya. VIlka är våra handlingsmöjligheter? Vill vi stärka vissa aspekter eller kanske tona ner andra eller kanske introducera nya?

MINA CIRKLAR

Mina cirklar är ett verktyg för att visualisera våra relationer, vänskap och intressen från det som ligger helt nära till det mera offentliga och allmänna. Vi kan bedöma intressen, erfarenheter och begrepp, skolämnen, fritidsaktiviteter,tv - program, keldjur, lov, dataspel, drömmar och visioner. Som ringar i vattnet breder ämnena ut sej från ett centrum, och vi ordnar våra preferenser inom en visuell struktur.Den konkreta ramen möjliggör utforskning, överblick och dialog.

Vi kan udersöka regler för beteende i olika sociala cirklar: Vilka regler gäller i den innersta personliga cirkel 1, vilka gäller i cirkel 2, familjen? Vilka regler gäller bland våra vänner och i offentlighetens cirklar? Genom att placera ämnena rent fysiskt i cirklarna, uppstår möjligheter för samtal om deras placering, inbördes betydelse och dynamik samt sättet vi kan ändra på dem efter behov.

ÅRET

Tidsverktyg av olika slag hjälper till att utveckla begrepp om tid. Året är ett av dessa. Vi kan ha användning för att få överblick över en längre tidsperiod och förhålla oss till årstidernas växlingar eller traditioner som återkommer. På liknande sätt kan vi uppleva förändringar i stämmningsläget och humör, sårbarhet eller annat som påverkas under årets lopp.

Genom att identifiera händelser under året och koppla ihop dem med olika känslor, tankar och förnimmelser och deras inbördes styrka, blir vi medvetna om alltings föränderlighet och kan bättre förbereda oss på möjliga utmanande perioder.

VECKAN

Ett annat sätt att skapa överblick över tid är genom att använda Veckan. Veckan erbjuder ett klassiskt schema, som kan anpassas efter behov, och som det kan skrivas och tecknas på. Vi kan t ex undersöka, vad som skall hända under veckan eller utvärdera händelser med hjälp av känsloord och ansikten.

Veckan kan också användas till att fokusera uppmärksamheten på speciella aktiviteter, som har avtalats med brukaren. Kanske har vi bestämt att registrera perioder med glädje, ångest eller sorg.I den digitala versionen av KAT-kittet kan vi förbereda mallar i Veckan, som är anpassade med texter, bilder och antal dagar. Överallt där det finns tillgång till internet kan vi logga in, och på så sätt  är det enkelt och flexibelt att göra insiktsfulla hemuppgifter och registreringar.

DYGNET

Dygnet är ytterligare ett av de verktyg, som understödjer känslan för tid hos personer, som saknar överblick. Dygnet kan hjälpa till med att fastställa kritiska händelser i tid och rum,och med ord och bilder visa hur vi har haft det vid olika tidpunkter under dagen. En anledning till att använda Dygnet kan vara att hjälpa oss förstå hur stämningar, känslor, tankar och handlingar kan skifta över tid.

Det kan hjälpa till med att förstå, hur man kan vara mycket glad och må bra i en situation och så på en sekund kan bli så arg eller ledsen att all glädje är som bortblåst. Som ett led i beskrivningen av vad som hände kan vi mäta känslornas och förnimmelsernas intensitet med Mätaren.

SAMTALSARK

Samtalsarken kan användas till att strukturera ett samtal eller delar av ett samtal. När man skall försöka återge en episod eller klara upp en konflikt för att förstå upplevelsen och lära av det som skedde, kan samtalsarken utgöra ramen för tankar, känslor, kroppsförnimmelser och handlingar, Samtalsarken fungerar som ett interaktivt redskap på vilket man kan skriva, teckna eller påföra information, så att man kan hålla fast tankar och känslor på ett visuellt sätt.

Det finns tre Samtalsark i den tryckta versionen av KAT-kittet Illustrationen visar Samtalsark A, som används till att införliva många KAT-verktyg på en gång, och till att klara ut och förtydliga konkreta situationer. Både labels och verktyg integreras visuellt, medan samtalspartnerna är fokuserade på upplevelsen.

KÄNSLA

KAT-kittet är känt för den omfattande serie av uttrycksfulla ansikten: Det finns 100 olika ansikten som representerar stämningar och känslomässiga tillstånd i tio olika kategorier (Glädje,Trygghet, Kärlek, Förvåning, Stolthet, Skam, Ilska, Avsky, Rädsla och Sorg) och ett motsvarande antal känsloord,som representerar språkliga variationer inom varje kategori.Det finns också ett stort urval av ord för kroppsförnimmelser.

Ord  och ansíkten användes tillsammans med verktygen till att uttrycka,hur vi har det i olika situationer, eller hur andra kanske har det.Vi kan dessutom mycket lätt lägga till våra egna ord och ansikten genom att använda egna foton eller bilder, så vi får en personlig serie med ansikten och ett eget ordförråd för känslor och förnimmelser att uttrycka oss med.